Poppies in a Vase (2006)

by Vladislav Kravchuk

Poppies in a Vase by Vladislav Kravchuk

Oil on Canvas, 39.40” x 27.60”