Summer on the Bolva (2005)

by Alexander Zoryukov

Summer on the Bolva by Alexander Zoryukov

Oil on Canvas, 24.40” x 17.70”