Gleden (2005)

by Anatoli Novgorodov

Gleden by Anatoli Novgorodov

Oil on Canvas, 43.30” x 21.70”