River Kyzhim "Mezhekale" (2005)

by Anatoli Novgorodov

River Kyzhim

Oil on Board, 31.50” x 19.70”