Old Schevetovka (2009)

by Karina Voloshko

Old Schevetovka by Karina Voloshko

Oil on Canvas, 29.70” x 24.00”