Chekhov's Bay (2009)

by Lenur Velilyaev

Chekhov's Bay by Lenur Velilyaev

Oil on Canvas, 31.50” x 23.60”