Morning Catch (2009)

by Karina Voloshko

Morning Catch by Karina Voloshko

Oil on Canvas, 19.70” x 47.20”