Crimean Mansion (2009)

by Karina Voloshko

Crimean Mansion by Karina Voloshko

Oil on Canvas, 27.60” x 35.40”