On Vologda - the River (2005)

by Olga Karpacheva

On Vologda - the River by Olga Karpacheva

Oil on Canvas, 35.40” x 27.60”